Pages

LISTA COMPETENŢELOR SPECIFICE UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ CORESPUNZĂTOARE MODULULUI.

DISCIPLINA: FIINŢA UMANĂ ŞI NURSINGUL
LISTA COMPETENŢELOR SPECIFICE UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ
CORESPUNZĂTOARE MODULULUI:
1. Analizează nevoile fundamentale specifice funcţiei umane;
2. Identifică problemele de dependenţă;
3. Rezumă supravegherea si interventiile specifice problemelor de
dependenţă;
4. Identifică etapele procesului de îngrijire;
5. Aplică procesul de îngrijire;
6. Stabileşte gradul de autonomie/ dependenţă a pacientului.
Virginia Henderson identifică, în anul 1970, 14 necesităţi fundamentale ca bază
a îngrijirilor, cu componenţe bio-psiho-sociale, culturale şi spirituale ale
individului. Conform teoriei sale, problemele derivă din incapacitatea individului
de a îndeplini aceste nevoi:
- respiraţie normală;
- alimentaţie şi ingerare de lichide adecvată;
- eliminarea reziduurilor din organism;
- mişcare şi menţinerea posturii dorite;
- somn şi odihnă;
- alegerea îmbrăcămintei corespunzătoare – îmbrăcarea şi dezbrăcarea;
- menţinerea temperaturii normale a corpului prin modificarea
îmbrăcămintei şi a mediului înconjurător;
- păstrarea curăţeniei şi protecţia tegumentelor;
2
- evitarea pericolelor din mediu înconjurător şi lezării altor persoane;
- comunicarea şi exprimarea emoţiilor, nevoilor, temerilor şi a opiniilor;
- acţiune conform convingerii religioase şi a sistemului de valori;
- acţiune în direcţia auto-realizării;
- recreerea;
- învăţarea, satisfacerea curiozităţii, care conduce la o dezvoltare normală
şi la dobândirea unei stări bune de sănătate şi la utilizarea facilităţilor
derivate din această stare.
Aşezarea necesităţilor de la 1 la 14, se suprapune piramidei Maslow, cu
menţiunea că, pe primele poziţii sunt aşezate nevoile fiziologice vitale:
1.- a respira – este funcţia organismului prin care se primeşte oxigen
atmosferic şi se elimină bioxid de carbon. Se adaugă şi nevoia de a avea şi o bună
circulaţie. Se ştie că sistemul circulator este cel care asigură integrarea funcţiilor
organismului, sângele fiind transportorul pentru gazele sanguine;
2 – a menţine temperatura corpului constantă. Funcţia de termoreglare
este asigurată de către hipotalamus şi este variabilă în funcţie de vârstă, climă,
activitatea individului şi de prezenţa bolii;
3 – a se alimenta şi a se hidrata. Alimentele constituie sursa de energie şi
substratul biologic pentru celulele organismului. Fără apă, viaţa nu este posibilă;
4 – a elimina, funcţie care poate fi fiziologică, ca: eliminarea renală
(urină), eliminarea intestinală ( fecale), eliminarea prin sebum, transpiraţie,
menstruaţie.
Pe lângă eliminările fiziologice, mai sunt şi cele patologice, un exemplu
fiind vărsătura.
5 – a se mişca, a avea o bună postură. Această funcţie asigură independenţa
bolnavului în deplasare, în vederea realizării necesităţilor.
3
6 – a dormi, a se odihni. Este dovedit faptul că somnul şi odihna sunt
indispensabile pentru integrarea funcţiilor organismului.
7 – a se îmbrăca şi dezbrăca. Din punct de vedere biologic, această
necesitate oferă echilibrul termic organismului. Prin îmbrăcăminte se evită
pierderea căldurii şi a umidităţii, contaminarea tegumentelor cu praf şi substanţe
iritante şi expunerea la radiaţiile solare.
8 – a fi curat, a-şi proteja tegumentele şi mucoasele (nevoia de igienă) –
care rezidă din nevoia de a-şi proteja corpul împotriva agresiunilor externe. Vor fi
astfel protejate: tegumentele, fanerele ( părul şi unghiile), cavităţile şi orificiile (
nas, urechi, gură, tubul digestiv, organe genitale).
9 – a evita pericolele – care pot afecta organismul direct ( agresiuni
biologice) sau indirect (agresiuni psihologice şi sociale).
10 – a comunica cu semenii. Omul are următoarea caracteristică:
comunicarea. Ea poate fi de tip verbal, auditiv sau vizual. Tot aici întâlnim şi
sexualitatea, prin ea realizându-se schimburi interumane, sau se creează
sentimente, idei, emoţii, trăiri.
11 –a acţiona dupa credintele si valorile sale ( nevoia de a-şi practica
religia)– asistenta medicală va îngriji pacientul ţinând cont de opţiunea religioasă a
pacientului şi nu va încerca să modifice convingerile pacientului.
12 – nevoia de a se realiza (a fi ocupat pentru a fi util) – este nevoia care se
referă la realizarea individului prin studiu şi prin muncă.
13 – nevoia de a învăţa – este nevoia prin care fiecare individ tinde la
realizare şi autodepăşire.
14 – nevoia de a se recreea – este o funcţie fundamentală comună fiinţelor
umane. Ea intervine favorabil în echilibrul biologic.
4
Această nevoie se derulează în concordanţă cu realizarea celorlalte nevoi,
fiind dependentă de gradul cultural al individului, de posibilităţile socio-economice
şi de gradul de emotivitate.
Nerealizarea acestei nevoi are repercursiuni asupra tuturor celorlalte nevoi.
Cele 14 nevoi identificate de Virginia Henderson, aşezate, se suprapun
piramidei Maslow.
SATISFACEREA NEVOILOR FUNDAMENTALE
Scopul profesiei de nursing constă în atingerea de către pacient a
independenţei în satisfacerea acestor necesităţi, ceea ce este ştiut că duce la
obţinerea unei stări de bine şi a echilibrului, atât biologic cât şi psihologic.
Nevoile umane se pot atinge prin următoarele moduri:
- INDEPENDENŢA – constă în satisfacerea uneia sau mai multor nevoi
prin acţiuni proprii, îndeplinite de persoana în sine. La copii, cu cât vârsta
este mai mică, nevoile vor fi îndeplinite cu ajutorul sau de către alţi
indivizi.
În practica sa, nursa va identifica acele nevoi fundamentale care sunt
independente, şi nu le va lua în considerare în planificarea îngrijirilor.
- DEPENDENŢA – reprezintă incapacitatea persoanei îngrijită de a-şi
satisface una sau mai multe nevoi.
Cauzele incapacităţii sunt:
- incapacitate prin lipsă de forţă, de natură medicală ( de exemplu –
picioare amputate) sau de natură socială;
5
- incapacitate prin lipsă de voinţă – exemplu elocvent ar fi cel în care
individul nu vrea să -şi satisfacă singur, una sau mai multe nevoi – ex.
etilismul cronic;
- incapacitate prin lipsă de cunoaştere – unde se impune ca nursa să
intervină în educaţia sanitară a individului;
Teoretic, dependenţa are patru nivele:
- Nivelul I: independenţă ( autonomie –notată cu un punct);
- Nivelul II: dependenţă moderată – notată cu două puncte;
- Nivelul III: dependenţă majoră – notată cu trei puncte;
- Nivelul IV: dependenţă totală – notată cu patru puncte.
Fiecărei nevoi i se acordă un punctaj între 1 şi 4, iar în urma totalizării
punctajelor, putem avea unul din următoarele scoruri:
- persoană independentă – cu un total de 14 puncte;
- dependenţă moderată – cu un total de 15 – 28 puncte;
- dependenţă majoră – cu un total de 29 – 42 puncte;
- dependenţă totală – cu un total de 43 – 56 puncte.
Sursele de dificultate sunt considerate ca şi cauză a dependenţei.
Factorii care împiedică satisfacarea uneia sau mai multor nevoi
fundamentale, pot fi:
 de ordin fizic;
 de ordin social;
 de ordin psihologic;
 de ordin spiritual,
 sau pot fi legaţi de insuficiente cunoştinţe (lipsa de cunostinţe).
Nursa poate interveni în oricare dintre cauze.
Factori de ordin fizic: care pot influenţa negativ satisfacerea unor nevoi,
din interior (intrinseci) ( ex. corpii străini traheali, torace deformat, lobotomia
6
pulmonară consecinţă a unui TBC pulmonar), sau din exterior (extrinseci) (ex.
aparatul gipsat, sondă naso-gastrică sau vezicală care provoaca iritaţii).
Sunt peste 200 surse de dificultate, nursa trebuie deci să identifice
dificultăţile şi totodată să adapteze intervenţia nursing.
Factorii de ordin social: sunt reprezentaţi prin problemele generate
persoanei în raport cu anturajul său, cu partenerul de viaţă, cu familia,cu prietenii,
colegii de muncă. Aceste surse pot fi prezente pe planuri:
- relaţionale – ex. lipsa unei persoane importante ( vârstnicul),
dezorganizarea mediului familial, izolare, lipsa activităţilor distractive;
- economice – ex. condiţii de muncă neadecvate, promiscuitatea, surplus de
muncă, insuficienţa resurselor financiare;
- culturale – ex. credinţe culturale diferite faţă de sănătate, neadaptarea
culturală;
- probleme legate de mediu – ex. schimbarea bruscă a temperaturii
ambiante, umiditate, căldură excesivă, frig, poluare chimică.
Pentru rezolvarea acestor probleme, nursa poate interveni singură sau în
colaborare cu alţi specialişti.
În cazul în care nu se intervine, putem asista la apariţia stressului, depresiei,
malnutriţiei, etc.
Factori de ordin psihologic: cuprind stările sufleteşti ce pot influenţa
negativ anumite nevoi fundamentale.
Se încadrează: agitaţia, agresivitatea, delirul, halucinaţia, mania sau obsesia.
Alterarea acestor factori poate influenţa toate nevoile fundamentale, sau
poate fi singura explicaţie pentru boala individului (anxietatea poate cauza
hiperventilaţie, anorexie, diaree, perturbarea capacităţiim de comunicare).
Factori de ordin spiritual: a căror acţiune s-a dovedit că este intermediată
de către factorii psihologici(revolta persoanei asupra sensului vieţii). Factorii
7
spirituali sunt specifici indivizilor inadaptabili, celor cu tulburări de comportament,
vârstnici şi muribunzilor.
Lipsa de cunoştinţe despre sănătate, poate influenţa negativ satisfacerea
nevoilor fundamentale.
Nursa trebuie să le transmită pacienţilor cunoştinţe de ordin igieno-dietetic,
metode de păstrare a sănătăţii, cunoştinţe despre mediul înconjurător.
Mai există o clasificare a surselor de dificultate, şi anume:
- surse ce ţin de pacient : când el nu vrea să-şi satisfacă singur nevoile. În
aceste situaţii, nursa va avea un rol didactic;
- surse ce ţin de nursă : ex. neacordarea de îngrijiri, sau acordarea de
îngrijiri incorecte sau incomplete ( fie că nu vrea, fie că nu ştie cum să
intervină profesional);
- surse independente de pacient sau nursă. În aceste cazuri se impune
colaborarea cu alţi specialişti din domeniul sanitar: psihologi, asistenţi
sociali, asistenţi maternali, fizio-kinetoterapeuţi.
Concluzie: în procesul nursing este important să se identifice sursele de
dificultate. Pe baza cunoaşterii lor , aşa zise „ grupuri ţintă”, se vor implica în
realizarea nevoilor fundamentale.

No comments:

Post a Comment